ძირითადი მასალა

თემა: სინუსის, კოსინუსისა და ტანგენსის ერთეულოვანი წრეწირით განსაზღვრა

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ განივრცობა ტიროგნომეტრიული შეფარდებები ყველა ნამდვილ რიცხვზე ალგებრის გამოყენებით. დაიწყეთ მარტივი ამოცანების ამოხსნა, რომლებიც ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ამ ახალ განსაზღვრებას შეიცავს.