გეომეტრიის საფუძვლები

დაწყება

წრფეები, მონაკვეთები და სხივები
მოდი დავხაზოთ წერტილები, მონაკვეთები და სხივები. უნდა ვიფიქროთ პარალელურ და მართობულ წრფეებზეც და დავადგინოთ ისინი ორგანზომილებიან ფიგურებში. Common Core Standard: 4.G.A.1
დაიწყეთ სწავლა