ძირითადი მასალა

გეომეტრიის საფუძვლები

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში გეომეტრიის საფუძვლები.

დაწყება
წრფეები, მონაკვეთები და სხივები

მოდი დავხაზოთ წერტილები, მონაკვეთები და სხივები. უნდა ვიფიქროთ პარალელურ და მართობულ წრფეებზეც და დავადგინოთ ისინი ორგანზომილებიან ფიგურებში. Common Core Standard: 4.G.A.1
დაიწყეთ სწავლა