ძირითადი მასალა

გეომეტრიის საფუძვლები

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. მალე ტესტი უნდა დაწეროთ? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
წრფეები, მონაკვეთები და სხივები

მოდი დავხაზოთ წერტილები, მონაკვეთები და სხივები. უნდა ვიფიქროთ პარალელურ და მართობულ წრფეებზეც და დავადგინოთ ისინი ორგანზომილებიან ფიგურებში. Common Core Standard: 4.G.A.1
დაიწყეთ სწავლა