ძირითადი მასალა

დამამთავრებელი კლასების ბიოლოგია

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. გამოცდა გაქვთ მალე? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation