ძირითადი მასალა
დაიწყეთ საფუძვლებით
შეისწავლეთ საფუძვლები. დაიწყეთ გაკვეთილით - ფიზიკის შესავალი
დავიწყოთ

მოკლე შესავალი ფიზიკაში

ფიზიკა შეისწავლის იმ საბაზისო წესებს, რომლებიც მართავენ სამყაროს ჩვენ ირგვლივ. დავიწყებთ უშუალოდ მოძრაობის განხილვით. შემდეგ ვისწავლით ძალებს, იმპულს, ენერგიას და სხვა კონცეფციებს სხვადასხვა ფიზიკურ გარემოებებში. იმისთვის, რომ ფიზიკა კარგად გაიგოთ, გჭირდებათ ალგებრის კარგი და ტრიგონომეტრიის საბაზისო ცოდნა.
დაიწყეთ სწავლა

მოკლე შესავალი ფიზიკაში

ფიზიკა შეისწავლის იმ საბაზისო წესებს, რომლებიც მართავენ სამყაროს ჩვენ ირგვლივ. დავიწყებთ უშუალოდ მოძრაობის განხილვით. შემდეგ ვისწავლით ძალებს, იმპულს, ენერგიას და სხვა კონცეფციებს სხვადასხვა ფიზიკურ გარემოებებში. იმისთვის, რომ ფიზიკა კარგად გაიგოთ, გჭირდებათ ალგებრის კარგი და ტრიგონომეტრიის საბაზისო ცოდნა.
დაიწყეთ სწავლა

მოემზადეთ ფიზიკის შესასწავლად

ფიზიკის შესასწავლად მათემატიკის მცირეოდენი ცოდნა დაგჭირდებათ. ნახეთ, როგორ უნდა მოემზადოთ ფიზიკის სამომავლო გაკვეთილებისათვის.
დაიწყეთ სწავლა