ძირითადი მასალა

მათემატიკა

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მათემატიკა.

საბავშვო ბაღი

ისწავლე საბავშვო ბაღს მათემატიკა - თვლა, მიმატება და გამოკლება და სხვა. (მისადაგებულია Common Core სტანდარტებს)

პირველი კლასი

ისწავლეთ პირველი კლასის მათემატიკა—მიმატება, გამოკლება, სიგრძე, გრაფიკები და ფიგურები. (შეესაბამება Common Core სტანდარტებს)

მეორე კლასი

ისწავლე მე-2 კლასის მათემატიკა - შეკრება და გამოკლება გადაჯგუფებით, თანრიგი, გაზომვა, ფიგურები და სხვა. (შეესაბამება Common Core სტანდარტებს)

მეხუთე კლასი

ისწავლე მე-5 კლასის მათემატიკა – არითმეტიკა წილადებითა და ათწილადებით, გაზომვა, ამოცანები მოცულობაზე, ერთეულების გადაყვანა, წერტილების აგება გრაფიკზე და ბევრი სხვა. (შეესაბამება Common Core სტანდარტებს)

არითმეტიკა

შეისწავლეთ არითმეტიკის საფუძვლები - ყველა ის არითმეტიკული უნარი, რომელიც თქვენ დაგჭირდებათ ალგებრაში და არა მხოლოდ.

ალგებრა I

ისწავლეთ ალგებრა 1—წრფივი განტოლებები, ფუნქციები, მრავალწევრები მამრავლებად დაშლა და ა.შ.

ალგებრა II

ისწავლეთ ალგებრა 2—გაუმკლავდით უფრო რთულ (და საინტერესო!) მათემატიკურ ამოცანებს, ვიდრე ალგებრა 1-ში გხვდებოდათ. (შეესაბამება Common Core სტანდარტებს)

საშუალო საფეხურის გეომეტრია

ისწავლეთ საშუალო განათლების გეომეტრია—გარდაქმნები, ტოლობა, მსგავსება, ტრიგონომეტრია, ანალიტიკური გეომეტრია და სხვა. (ზოგადი განათლების სტანდარტებთან შესაბამისობაში)

პრეკალკულუსი

კალკულუსისთვის მოსამზადებლად ისწავლეთ პრეკალკულუსი. ჩვენ გავივლით ტრიგონომეტრიას, კონუსურ კვეთებს, მატრიცებს, კომპლექსურ რიცხვებს, კომბინატორიკას და სხვ. (სასწავლო გეგმის მიხედვით)

მათემატიკა I

მათემატიკა II

ისწავლეთ საშუალო საფეხურის მეორე კლასის მათემატიკა—მრავალწევრები, კვადრატული განტოლებები, მაჩვენებლიანი განტოლებები, ტრიგონომეტრიის საფუძვლები, ალბათობა და ა. შ. (შეესაბამება Common Core-ის სტანდარტებს)

მათემატიკა III

ისწავლეთ Xii კლასის მათემატიკა—მათემატიკური მიმართებების სხვადასხვაობა, ერთეულოვანი წრეწირის ტრიგონომეტრია, მწკრივები, ბინომინალური ალბათობა და სხვა. (შეესაბამება Common Core სტანდარტებს)

დიფერენციალური განტოლებები

ისწავლეთ დიფერენციალური განტოლებები—დიფერენციალური განტოლებები, განტოლებები განცალებადი ცვლადით, განტოლებები სრულ დიფერენციალებში, მაინტეგრირებელი მამრავლები, ერთგვაროვანი განტოლებები და სხვ.

სტატისტიკა და ალბათობა

ისწავლეთ სტატისტიკა და ალბათობა—ყველაფერი, რისი ცოდნაც შეიძლება, გინდოდეთ აღწერითი და დასკვნითი სტატისტიკის შესახებ.

გეომეტრია (ყველა მასალა)

ისწავლე გეომეტრია – კუთხეები, ფიგურები, გარდაქმნები, დამტკიცებები და ბევრი სხვა.

ალგებრა (ყველა მასალა)

ისწავლეთ ალგებრა—ცვლადები, განტოლებები, ფუნქციები და მეტი.

დაწყება
თვლა

ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა