ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრიული ფუნქციების გრაფიკები

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
ივარჯიშეთ
ააგეთ სინუსოიდური ფუნქიები=მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სინუსოიდური ფუნქციების მოდელირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სინუსოიდური ფუნქციებით მოდელირება: ფაზის წანაცვლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1100 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ავაგოთ ტრიგონომეტრიული ფუნქციების გრაფიკები და როგორ მოვახდინოთ მათი ინტერპრეტირება. ისწავლეთ, როგორ ჩავწეროთ ტრიგონომეტრიული ფუნქციები მათი გრაფიკების მიხედვით ან სხვა თვისებების მიხედვით.