ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:10:03

დასკვნის გაკეთება მოსახლეობის საშუალოს მიმართ შერჩეული ხალხის საშუალოს მიხედვით

შერჩევის საშუალოს შერჩევითი განაწილება