ძირითადი მასალა

რაოდენობრივი მონაცემების გამოსახვა და შედარება

ივარჯიშეთ
სიხშირეთა ცხრილების შედგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წერტილოვანი დიაგრამების შექმნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სიხშირეთა ცხრილებისა და წერტილოვანი დიაგრამების წაკითხვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ ჰისტოგრამებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წაიკითხეთ ჰისტოგრამამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ფოთლოვან-ღეროვანი გრაფიკების წაკითხვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
ივარჯიშეთ
განაწილების ფორმებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მონაცემთა შეჯგუფებები (კლასტერები), სიცარიელეები, კულმინაციები და გამონაკლისებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განაწილებების შედარებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მონაცემთა შედარებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მონაცემების განაწილების შედარებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ცენტრისა და გაფანტულობის შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1200 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ეს თავი მოიცავს რაოდენობრივი მონაცემების განაწილების გრაფიკული გამოსახვის ისეთ საბაზო მეთოდებს, როგორებიცაა წერტილოვანი დიაგრამები, ჰისტოგრამები და ფოთლოვან–ღეროვანი დიაგრამები. ასევე გამოვიკვლევთ მათ გამოყენებას იმისთვის, რომ შევადაროთ სხვადასხვა განაწილებების თვისებები.