რთული რეგრესია (დასკვნა და გარდაქმნა)

ამ თემის შესახებ

რთული რეგრესია გაგაცნობთ რეგრესიის მეთოდებს, როცა მონაცემებში არაწრფივი კანონზომიერებაა.