ძირითადი მასალა

ვექტორები

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
ივარჯიშეთ
სკალარული ნამრავლიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სკალარული ნამრავლის ანალიზიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1400 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, რა არის ვექტორები და როგორ შეიძლება მათი გამოყენება ცხოვრებისეული მოდელების აღსაწერად. ვექტორებზე ჩაატარეთ მოქმედებები, როგორიცაა შეკრება, გამოკლება, ზომის შეცვლა, მართკუთხადან პოლარულ კოორდინატებად გადაქცევა და სხვა.