ძირითადი მასალა

მონაცემთა წაკითხვა და განმარტვა

ივარჯიშეთ
მონაცემები, გახურებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წაიკითხეთ სურათიანი დიაგრამაკები (მრავალნაბიჯიანი ამოცანები)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სვეტოვანი დიაგრამების შედგენა მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გააანალიზეთ სვეტოვანი დიაგრამები (ორნაბიჯიანი ამოცანები)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წაიკითხეთ ჰისტოგრამამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ეს თემა ნაკლებად ეხება სტატისტიკას და უფრო მონაცემთა განმარტებისკენაა მიმართული. განურჩევლად იმისა, თუ როგორი სახითაა წარმოდგენილი ინფორმაცია - ცხრილებით, პიქტოგრაფებით, სვეტოვანი დიაგრამებით თუ წრფივი დიაგრამებით, ტუტორიალი კარგად გაგაცნობთ ამ იდეებს. იმ ბოლო კლასების სტუდენტებს ან აბიტურიენტებს, რომელთაც სურთ სტატისტიკის სწავლა, შეუძლიათ, გამოტოვონ ტუტორიალი (ან გაიმეორონ, რაც ასევე არ აწყენთ).