არითმეტიკული თვისებები

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

რა არის თანრიგიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
მთელი რიცხვების ჩაწერა განვრცობილი სახითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
თანრიგი 10-ზე გამრავლება-გაყოფის დროსმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
მთელი რიცხვების თანრიგების გამოწვევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

გამრავლების გადანაცვლების კანონიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
გამრავლების ჯუფდებადობის კანონიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება

ივარჯიშეთ

გამრავლების განრიგებადობის კანონიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
მამრავლებად დაშალეთ განრიგებადობის კანონის გამოყენებით (ცვლადების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება

ამ თემის შესახებ

ეს ტუტორიალი დაგვეხმარება არითმეტიკაში დასაოსტატებლად. ჩვენ გავეცნობით მთელი რიცხვების წარმოდგენის სხვადასხვა გზებს, თანრიგებს, მოქმედებათა თანმიმდევრობას დამრგვალებას და სხვა არითმეტიკულ ოპერაციებს.