ძირითადი მასალა

პრეალგებრა

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში პრეალგებრა.
რა არის ცვლადი: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები გამოსახულებების ჩასმა და გამოთვლა: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები გამოსახულების მნიშვნელობის ინტუიციიურად დადგენა: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები რიცხვითი გამოსახულებების აგება: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები ამოცანები გამოსახულებების ამოხსნაზე: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები ალგებრული გამოსახულებების ჩაწერა, შესავალი: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები ძირითადი ალგებრული გამოსახულებების ამოცანები: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები
ალგებრული განტოლებების საფუძვლები: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები ერთსაფეხურიანი განტოლების არსი: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები შეკრებისა და გამოკლების ერთსაფეხურიანი განტოლებები: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები გამრავლებისა და გაყოფის ერთნაბიჯიანი ტოლობები: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები ერთსაფეხურიანი განტოლების ამოცანა: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები უტოლობები: „მეტია ან"-ისა და „ნაკლებია"-ს საწყისები: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები ორნაბიჯიანი განტოლებები: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები დამოკიდებული და დამოუკიდებელი ცვლადები: განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები

დაწყება
თანრიგი

ამ ვიდეოში ჩვენ ვისწავლით თანრიგების შესახებ. ეს არის გასაღები, რომელიც გვეხმარება, უკეთ გავიგოთ, სინამდვილეში რას ვაკეთებთ მრავალნიშნა რიცხვების დათვლის, გადატანის, დაჯგუფების, გამრავლებისა და გაყოფის დროს.
დაიწყეთ სწავლა