კვლევის დიზაინი

ივარჯიშეთ

მართებული დებულებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შემთხვევითი ნიმუშებიდან დასკვნის გამოტანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

სწორი დასკვნების გასაკეთებლად, აუცილებელია სანდო მონაცემების მოპოვება. კვლევების საშუალებით მონაცემთა შეგროვება გულისხმობს ნიმუშების აღებას, დაკვირვებებს, გამოკითხვებსა და ექსპერიმენტებს.