ძირითადი მასალა

მწკრივები

ივარჯიშეთ
დაჯამების ჩანაწერი (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
არითმეტიკული პროგრესიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 200 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 200 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა!

ამ თემის შესახებ

გაიღრმავეთ მიმდევრობების ცოდნა მწკრივებამდე, რომლებიც მიმდევრობის წევრების ჯამია.