კომპლექსური რიცხვები

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ, რას ნიშნავს ირაციონალური რიცხვი.