ძირითადი მასალა

თემა: ორსვეტიანი ცხრილები

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
ივარჯიშეთ
წაიკითხეთ ორსვეტოვანი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ ორმხრივი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ორსვეტიანი ცხრილები გვაჩვენებს დამოკიდებულებებს კატეგორიულ ცვლადებს შორის.