იტვირთება

დაამტკიცეთ: მართობულ წრფეებს აქვს ერთმანეთის შებრუნებულის მოპირდაპირე დახრის კოეფიციენტები