მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:55

დაამტკიცეთ: მართობულ წრფეებს აქვს ერთმანეთის შებრუნებულის მოპირდაპირე დახრის კოეფიციენტები