ძირითადი მასალა
შეამოწმეთ, როგორ გესმით ტოლობა ამ 9 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, რას ნიშნავს ფიგურების ტოლობა და როგორ ვადგენთ, ორი ფიგურა ტოლია თუ არა. გამოიყენეთ ეს საოცრად მნიშვნელოვანი კონცეპტი სამკუთხედებსა და პარალელოგრამებზე გეომეტრიული თეორემების დამტკიცებისას.