ძირითადი მასალა

შეკრება და გამოკლება 1000-ის ფარგლებში

ივარჯიშეთ
სამნიშნა რიცხვები შეკრების მაგალითებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათეულებისა და ასეულების ჯგუფების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრება და გამოკლება რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ორნიშნა და სამნიშნა რიცხვების შეკრება და გამოკლება 1000-ის ფარგლებში.