ძირითადი მასალა

ტოლობები და უტოლობები: შესავალი

ივარჯიშეთ
ვიზუალური მოდელის გამოყენებით განსაზღვრეთ და ამოხსენით განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვიზუალური მოდელის გამოყენებით განსაზღვრეთ განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვიზუალური მოდელების გამოყენებით ამოხსენით განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
შეკრებისა და გამოკლების ერთსაფეხურიანი განტოლებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გამრავლებისა და გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამრავლებისა და გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებები: წილადები და ათწილადებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
შეადგინეთ ერთ ნაბიჯში ამოხსნადი განტოლება და ამოხსენითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოდელირება ერთ ნაბიჯში ამოხსნადი განტოლებებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ მოდელი ერთ ნაბიჯში ამოხსნადი განტოლებებით და ამოხსენითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
უტოლობების ამონახსნების პასუხების შემოწმება (საბაზისო)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობის ამონახსნების შემოწმებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობა გრაფიკიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობების რიცხვით ღერძზე გადატანამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები უტოლობებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებების ცხრილები ორი ცვლადითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებები დაუკავშირეთ კოორდინატებს წრფეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მიმართება ოდენობებს შორის განტოლებებსა და გრაფიკებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გაეცანით ტოლობებსა და უტოლობებს, რომლებიც შეიცავს ცვლადებს. ეს ტუტორიალები ტოლობების ამოხსნასა და უტოლობების პასუხების გაგებას ეხება.