ძირითადი მასალა

ტოლობები და უტოლობები: შესავალი

ისწავლეთ
ცვლადები, გამოსახულებები და განტოლებებიგანტოლებების ამონახსნების შემოწმებარა არის განტოლება
ივარჯიშეთ
განტოლებების ამონახსნების შემოწმებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
იგივე ქმედება განტოლების ორივე მხარესდამოკიდებულების გამოხატვა განტოლების დახმარებითგანტოლების ორივე მხარის გაყოფაერთსაფეხურიანი განტოლების არსი
ივარჯიშეთ
ვიზუალური მოდელის გამოყენებით განსაზღვრეთ და ამოხსენით განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვიზუალური მოდელის გამოყენებით განსაზღვრეთ განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვიზუალური მოდელების გამოყენებით ამოხსენით განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შეკრებისა და გამოკლების ერთსაფეხურიანი განტოლებებიერთ ნაბიჯში ამოხსნადი გამოკლების მაგალითებიშეკრებისა და გამოკლების ერთსაფეხურიანი განტოლებებიერთ ნაბიჯში ამოხსნადი მიმატებისა და გამოკლების მაგალითები: წილადები და ათწილადები
ივარჯიშეთ
შეკრებისა და გამოკლების ერთსაფეხურიანი განტოლებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებებიგამრავლების ერთსაფეხურიანი განტოლებებიგამრავლებისა და გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებებიგამრავლებისა და გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებები: წილადები და ათწილადები
ივარჯიშეთ
გამრავლებისა და გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამრავლებისა და გაყოფის ერთსაფეხურიანი განტოლებები: წილადები და ათწილადებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ერთნაბიჯიან განტოლებებში შეცდომების აღმოჩენაერთნაბიჯიან განტოლებებში შეცდომების აღმოჩენა
ივარჯიშეთ
შეცდომის პოვნა ერთსაფეხურიან განტოლებებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ერთ ნაბიჯში ამოხსნადი განტოლებით მოდელირებაგანტოლება ამოცანა: სუპერ იოგა (1-ლი 2-იდან)განტოლება ამოცანა: სუპერ იოგა (მე-2 2-იდან)
ივარჯიშეთ
შეადგინეთ ერთ ნაბიჯში ამოხსნადი განტოლება და ამოხსენითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოდელირება ერთ ნაბიჯში ამოხსნადი განტოლებებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ მოდელი ერთ ნაბიჯში ამოხსნადი განტოლებებით და ამოხსენითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უტოლობის ამონახსნების შემოწმებაუტოლობების რიცხვით ღერძზე გადატანაუტოლობების რიცხვით ღერძზე გადატანის მაგალითიამოცანები უტოლობებზეუტოლობების გრაფიკულად გამოსახვის მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
უტოლობების ამონახსნების პასუხების შემოწმება (საბაზისო)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობის ამონახსნების შემოწმებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობა გრაფიკიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობების რიცხვით ღერძზე გადატანამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები უტოლობებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დამოკიდებული და დამოუკიდებელი ცვლადებიდამოკიდებული და დამოუკიდებელი ცვლადები: გრაფიკის აგებადამოკიდებული და დამოუკიდებელი ცვლადები: განტოლებადამოკიდებული და თავისუფალი ცვლადების მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებების ცხრილები ორი ცვლადითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებები დაუკავშირეთ კოორდინატებს წრფეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მიმართება ოდენობებს შორის განტოლებებსა და გრაფიკებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გაეცანით ტოლობებსა და უტოლობებს, რომლებიც შეიცავს ცვლადებს. ეს ტუტორიალები ტოლობების ამოხსნასა და უტოლობების პასუხების გაგებას ეხება.