ძირითადი მასალა

მონაცემები და სტატისტიკა

ივარჯიშეთ
მონაცემები, გახურებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სიხშირეთა ცხრილების შედგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წერტილოვანი დიაგრამების შექმნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სიხშირეთა ცხრილებისა და წერტილოვანი დიაგრამების წაკითხვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
სტატისტიკური კითხვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ააგეთ ჰისტოგრამებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წაიკითხეთ ჰისტოგრამამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
საშუალოს გამოთვლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მედიანის გამოთვლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საშუალოს გამოთვლა: მონაცემების გამოსახვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მედიანას გამოთვლა: მონაცემების გამოსახვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მოცემული საშუალოს მეშვეობით უცნობი მონაცემის პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თავსატეხები მედიანასა და დიაპაზონზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მონაცემის წერტილის გადაადგილების დამატების და მოშორების შედეგებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
კვარტილშორისი სიდიდე (IQR)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ბოქსპლოტების წაკითხვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ბოქსპლოტების შედგენა მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვარტილების ინტერპრეტირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

სტატისკაში ვცდილობთ სამყაროს შესახებ აზრის გამოტანას დიდი ოდენობის ინფორმაციის შეგროვებით, ორგანიზებით, ანალიზითა და პრეზენტაციით. მაგალითად, შეგიძლიათ ჰკითხოთ თქვენს მეგობრებს, რომელია ყველაზე პოპულარული შოუ, მაგრამ მცირე ჯგუფის მაგალითი ვერ მოგცემთ ზუსტ წარმოდგენას იმაზე, თუ რას უყურებს ყველაზე ხშირად ყველა მეექვსეკლასელი. ამ კვლევისათვის თქვენ უნდა გამოკითხოთ სხვადასხვა წარმოშობის მოსწავლეები ქვეყნის ყველა კუთხიდან. შემდგომ შესაძლებელია მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი, რათა მივიღოთ უფრო ზუსტი სურათი ყველაზე პოპულარული ტელეშოუს შესახებ. დავიწყოთ სტატისტიკის განხილვა, ბოქს-პლოტის, სვეტოვანი დიგრამების, პიქტოგრაფების, წრფივი გრაფების და წერტილოვანი დიაგრამების ჩათვლით.