ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება

ამ თემის შესახებ

მეოთხე კლასში დროა კიდევ უფრო განავითაროთ მიმატება-გმოკლების უნარები, რაშიც ვგულისხმობ მრავალნიშნა მთელი რიცხვების მიმატებასა და გამოკლებას!