რატომაა სამკუთხედის ფართობი ფუძის ნახევარი გამრავლებული სიმაღლეზე. 

რატომ არის სამკუთხედის ფართობი A=12bhA=\dfrac{1}{2}bh

რომ დარწმუნდეთ, რომ ფორმულა აზრიანია, წერტილი სულ მარჯვნივ გააჩოჩეთ:
ოჰოო! თქვენ გამოგივიდათ მართკუთხედი, რომელიც ორჯერ უფრო დიდია, ვიდრე სამკუთხედი! მართკუთხედის ფართობი არის bh=4×5=20bh=4\times 5 = 20 კვადრატული ერთეული, ესე იგი, სამკუთხედის ფართობი არის 12bh=12×4×5=10\dfrac 12 bh = \dfrac 12 \times 4 \times 5 = 10 კვადრატული ერთეული.
ძირითადი ინტუიცია: სამკუთხედი არის იმ მართკუთხედის ნახევარი, რომელიც ამ სამკუთხედზეა შემოხაზული, ამიტომაც, სამკუთხედის ფართობი არის ფუძისა და სიმაღლის ნამრავლის ნახევარი.

სავარჯიშო ამოცანა 1

პრაქტიკა 2: მართკუთხა სამკუთხედი

პრაქტიკა 3: ერთ-ერთი წვერო ფუძეს ცდება