ძირითადი მასალა

მამრავლებად დაშლა

ივარჯიშეთ
ერთწევრის მამრავლებად დაშლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთწევრების უდიდესი საერთო გამყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: საერთო გამყოფიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გახურება: კვადრატული გამოსახულებების მამრავლებად დაშლა (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული გამოსახულებების დაშლა. შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მამრავლებად დაშალეთ მრავალწევრები: კვადრატული მეთოდები (გამოწვევა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
კვადრატების სხვაობა. შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატების სხვაობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
სრული კვადრატები (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სრული კვადრატებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ მრავალწევრი გამოსახულებების წრფივ მამრავლთა ნამრავლის სახით ჩაწერა. მაგალითად დაწერეთ x^2+3x+2 as (x+1)(x+2).