მამრავლებად დაშლა

ივარჯიშეთ

ერთწევრის მამრავლებად დაშლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთწევრების უდიდესი საერთო გამყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: საერთო გამყოფიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

გახურება: კვადრატული გამოსახულებების მამრავლებად დაშლა (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული გამოსახულებების დაშლა. შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

მამრავლებად დაშალეთ მრავალწევრები: კვადრატული მეთოდები (გამოწვევა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

კვადრატების სხვაობა. შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატების სხვაობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

სრული კვადრატები (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სრული კვადრატებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ მრავალწევრი გამოსახულებების წრფივ მამრავლთა ნამრავლის სახით ჩაწერა. მაგალითად დაწერეთ x^2+3x+2 as (x+1)(x+2).