ძირითადი მასალა

უტოლობების ამოხსნა

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ერთცვლადიანი წრფივი უტოლობების ამოხსნა. მაგალითად, ამოხსენით -3(x+1)>2x-7. ისწავლეთ შედგენილი უტოლობების ამოხსნა. მაგალითად, ახმოხსენით 2x+1>3 და -x-5<4.