ძირითადი მასალა

თემა: ამოცანები წრფივ დამოკიდებულებებზე

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
ივარჯიშეთ
ამოცანები წრფივ განტოლებებზე: მაგიდებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები წრფივ განტოლებებზე: გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები წრფივ განტოლებებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
შეადარეთ წრფივი ფუნქციებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წრფივი ფუნქციების შედარების ამოცანამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ამოხსენით სხვადასხვა ამოცანა რეალური დამოკიდებულებების შესახებ, რომელიც შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ფუნქციებით ან წრფივი განტოლებებით.