ძირითადი მასალა

რაციონალური გამოსახულებები, განტოლებები და ფუნქციები

ისწავლეთ
ისწავლეთ
ისწავლეთ
შეამოწმეთ, როგორ გესმით რაციონალური გამოსახულებები, განტოლებები და ფუნქციები ამ 15 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ეს თემა მოიცავს: - რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება - რაციონალური გამოსახულებების გამრავლება, გაყოფა, შეკრება და გამოკლება - რაციონალური განტოლებები - რაციონალური ფუნქციების გრაფიკების აგება (ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ასიმპტოტების ჩათვლით) - რაციონალური ფუნქციების მოდელირება - რაციონალური უტოლობები - ნაწილობითი წილადის გაშლა