ძირითადი მასალა

წრფივი განტოლებები, ფუნქციები და გრაფიკები

ისწავლეთ
შეამოწმეთ, როგორ გესმით წრფივი განტოლებები, ფუნქციები და გრაფიკები ამ 25 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ეს თემა მოიცავს: - წრფივი განტოლებების/ფუნქციების გადაკვეთის წერტილები - წრფივი განტოლებების/ფუნქციების დახრილობა - სტანდარტული, დახრილობა-კვეთისა და წერტილ-დახრილობის ფორმები - წრფივი განტოლებების/ფუნქციების გრაფიკის აგება - წრფივი განტოლებების/ფუნქციების ჩაწერა - წრფივი განტოლებების/ფუნქციების გააანალიზება - წრფივი განტოლებების/ფუნქციების ამოცანები