ძირითადი მასალა
შეამოწმეთ, როგორ გესმით ფუნქციები ამ 39 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ეს თემა მოიცავს: - ფუნქციების გამოთვლა - ფუნქციის განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე - ფუნქციის გრაფიკული თვისებები - ფუნქციის ცვლილების საშუალო სიჩქარე - ფუნქციის კომბინაცია და შედგენა - ფუნქციის გარდაქმნა (გაწევა, არეკვლა, გაწელვა) - ნაწილობითი ფუნქციები - შებრუნებული ფუნქციები - ორცვლადიანი ფუნქციები