ძირითადი მასალა

მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული ფუნქციები

ისწავლეთ
შეამოწმეთ, როგორ გესმით მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული ფუნქციები ამ 42 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ეს თემა ფარავს შემდეგს: - რადიკალები და რაციონალური ხარისხები - მაჩვენებლიანი ფუნქციების გრაფიკები და ქცევა უსასრულობაში - მოქმედებები მაჩვენებლიან გამოსახულებებზე ხარისხის თვისებების გამოყენებით - მაჩვენებლიანი ფუნქციების მოდელების აგება - მაჩვენებლიანი განტოლებების ამოხსნა - ლოგარითმის თვისებები - მაჩვენებლიანი ზრდა და კლება - ლოგარითმული განტოლებების ამოხსნა - ლოგარითმული ფუნქციების გრაფიკის აგება - ლოგარითმული სკალა