ძირითადი მასალა

ოპციები, სვოპები, ვადიანი გარიგებები, გირავნობით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდები, ვალით უზრუნველყოფილი ობლიგაციები და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები