ძირითადი მასალა
ტრანსკრიფციის დროს გენის დნმ-თანმიმდევრობა რნმ-ის მოლეკულაზე ტრანსკრიბირდება (გადაიწერება).