ძირითადი მასალა
გლობალური, რეგიონული და ლოკალური ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებენ კლიმატზე. როგორ ზემოქმედებს კლიმატი სახეობათა გავრცელებაზე.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation