ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ წილადების შედარება საერთო მნიშვნელების მეშვეობით, ივარჯიშეთ ამოცანებით.