ძირითადი მასალა
მიმოიხილეთ უარყოფითი ხარისხის მაჩვენებლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში. 

უარყოფითი ხარისხის მაჩვენებლები