ძირითადი მასალა
მიმოიხილეთ განრიგებადობის კანონის საფუძვლები და და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.