ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:34

ვიდეოს აღწერა

ორი კუთხის ზომა ტოლფერდა სამკუთხედში არის 3xს დამატებული 5 გრადუსი, და 3x-ს დამატებული 16 გრადუსი. იპოვეთ x-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა. მაშ ასე, მოდით დავფიქრდეთ ამაზე, მოდით, ჩვენით დავხაზოთ 1 ან 2 ტოლფერდა სამკუთხედი. მოკლედ, ეს არის ტოლფერდა სამკუთხედი. აი, ასე და ასე. და მოდით, კიდევ რამოდენიმეს დავხაზავ. ეს იმიტომ, რომ უნდა ვიფიქროთ ყველა განსხვავებულ შესაძლებლობაზე. ჩვენ ვიცით იქედან.. რაც ვიცით ტოლფერდა სამკუთხედებზე, რომ ფუძის კუთხეები ტოლია. ეს კუთხე იქნება ამ კუთხის ტოლი, და რისი ტოლი იქნება 3x-ს დამატებული 5 და x-ს დამატებული 16, რას უდრის მათი გრადუსული ზომები? კარგით, აი ამას აქ, არის 3x-ს დამატებული 5 გრადუსი და კუთხის წვერი არის სხვა. ასე, რომ შეიძლება, ეს ზემოთ, არის x-ს დამატებული 16 გრადუსი. მეორე შესაძლებლობა არის, რომ ეს აღწერდეს ორივე ფუძის კუთხეს. რა შემთხვევაშიც ისინი ტოლები იქნებიან. ასე, რომ შეიძლება, ეს არის 3x-ს დამატებული 5 და შეიძლება, ეს არის x-ს დამატებული 16. და ეს არის-- ბოლო შესაძლებლობაში, --სინამდვილეში ყველა არ ჩამოგვითვლია-- თუ გავცვლით ამ ორს, ეს რომ იყოს x-ს დამატებული 16 და ეს იყოს 3x-ს დამატებული 5. მოდით, დავხაზავ ჩვენთვის კიდევ ერთ სამკუთხედს. და აშკარად, ამ ორის გაცვლა არ მოგვცემს არანაირ განსხვავებას, რადგან ისინი ერთმანეთის ტოლი არიან. და შემდეგ, შეგვიძლია ეს გავხადოთ 3x-ს დამატებული ხუთის ტოლი, მაგრამ ესეც არაფერს შეცვლის. რადგან ისინი ერთმანეთის ტოლი არიან. ბოლო შემთხვევაში, სადაც ეს კუთხე, ქვემოთ არის x-ს დამატებული 16 და ეს კუთხე ზემოთ არის 3x-ს დამატებული 5. ეს არის 3x-ს დამატებული 5. მოდით, ვიმუშაოთ თითოეულზე ცაკლე. მოკლედ, ამ შემთხვევაში, თუ ფუძის კუთხე არის 3x-ს დამატებული 5, ასევე არის ეს ფუძის კუთხეც. შემდეგ ვიცით, ყველა ამ სამის ჯამი იქნება 180 გრადუსი. ასე რომ, მივიღეთ 3x-ს დამატებული 5 დამატებული 3x-ს დამატებული 5 დამატებული x-ს დამატებული 16 იქნება 180 გრადუსის ტოლი. გვაქვს 3x, მოდით შევკრიბოთ, 3x-ს დამატებული 3x რაც გვაძლევს 6x-ს, დამატუბული კიდევ ერთი x იქნება 7x. და შემდეგ, გაქვთ ხუთს დამატებული 5 რაც არის 10 დამატებული 16 ტოლია 26-ის. და ეს იქნება 180-ის ტოლი. და შემდეგ გვაქვს, ვნახოთ, 180-ს გამოკლებული 26, თუ გამოვაკლებთ 26-ს ორივე მხარეს მივიღებთ- -180-ს გამოკლებული 20 არის 160, გამოკლებული კიდევ 6 არის 154- 154. გაქვთ 7x უდრის 154-ს. მოდით, ვნახოთ რამდენჯერ არის ეს-- თუ გავყოფთ ორივე მხარეს შვიდზე 7 მოთავსდება 140-ში ოცჯერ და გაქვთ კიდევ 14. მოკლედ, ჩანს, რომ 22-ჯერ ანუ x ტოლია 22-ის, ეს სწორია? ოცჯერ 7 არის 140. 140-ს დამატებული 14 არის 154. ასე რომ, ამ პირველში გვაქვს x გრადუსი 22-ის ტოლი, 22 გრადუსია პირველ ვარიანტში. ახლა ვიფიქროთ ამ მეორე ვარიანტზე, აი აქ. ახლა გვაქვს, ეს ორი ერთმანეთის ტოლი გამოსახულება. რადგან ისინი ორივე x კუთხეები არიან. მოკლედ, გვაქვს 3x-ს დამატებული 5 ტოლია x-ს დამატებული 16-ის. შეგიძლიათ გამოაკლოთ x ორივე მხარეს. ასე რომ, ეს გახდება 2x-ს დამატებული 5 ტოლია 16-ის. შეგვიძლია გამოვაკლოთ 5 ორივე მხარეს და მიიღეთ 2x ტოლია 11-ის. და შემდეგ, შეგიძლიათ გაყოთ ორივე მხარე ორზე და მიიღებთ x ტოლია 11-ის, ტოლია თერთმეტ ნახევარის. მაშ ასე, ეს არის ჩვენი მეორე ვარიანტი. და ახლა ვაკეთებთ ჩვენს მესამე ვარიანტს, აი აქ. თუ ეს ფუძის კუთხე არის x-ს დამატებული 16 და მაშინ ეს ფუძის კუთხე, აი აქ, იქნება ასევე x-ს დამატებული 16, ისინი არიან ტოლები. მაშინ ვაკეთებთ პირველ რამეს, რაც გავაკეთეთ პირველ ვარიანტში. ყველა ამ კუთხის ჯამი არის 180 გრადუსი. მოკლედ, გვაქვს x-ს დამატებული 16 დამატებული x-ს დამატებული 16 დამატებული 3x-ს დამატებული 5. როცა ამათ ყველას შეკრებთ მიიღებთ 180 გრადუსს. ახლა შევკრიბოთ ყველა x წევრი. x-ს დამატებული x არის 2x, დამატებული 3x არის 5x. ასე რომ, მივიღეთ 5x. შემდეგ გვაქვს, 16-ს დამატებული 16 ტოლია 32-ის. 32-ს დამატებული 5 არის 37. დამატებული 37 უდრის 180 გრადუსს. გამოვაკლოთ 37 ორივე მხარეს და მივიღეთ, 5x ტოლია... 180-ს გამოკლებული 30 არის 150, ასე რომ, ეს გვაძლევს 143-ს. ეს ზუსტად არ გაიყოფა. გავყოთ ორივე მხარე ხუთზე, მიიღებთ x ტოლია 143 შეფარდებული ხუთზე. რაც შეგიძლიათ დატოვოთ არაწესიერ წილადად. შეგიძლიათ შერეულ რიცხვად ჩაწეროთ და როგორც შეგიძლიათ ისე დაწერეთ. და დავასრულეთ! ესენია x-ის სამი შესაძლო მნიშვნელობა რაც ვიპოვეთ ამ მოცემული ინფრომაციის მიხედვით.