ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:29

პარალელური და მართობული წრფეების განტოლებები