ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:42

პარალელური და მართობული წრფეების განტოლებები