ძირითადი მასალა

სიგრძეების გაზომვა სხვადასხვა საზომი ერთეულების საშუალებით

გამოიყენეთ სხვადასხვა საზომი ერთეულები ერთისა და იმავე საგნის გასაზომად.
დავალაგოთ: