სიგრძეების გაზომვა სხვადასხვა საზომი ერთეულების საშუალებით

გამოიყენეთ სხვადასხვა საზომი ერთეულები ერთისა და იმავე საგნის გასაზომად.

სიგრძეების გაზომვა სხვადასხვა საზომი ერთეულების საშუალებით

მოდით, გავზომოთ ღობის სიგრძე ციყვების გამოყენებით!
ღობის სიგრძე არის 1010 ციყვი.
მოდით, ახლა იგივე ღობე გავზომოთ პონიების გამოყენებით.
ღობის სიგრძე არის 55 პონი.
რატომ დაგვჭირდა უფრო ცოტა პონი, ღობის სიგრძის გასაზომად?
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

პონიები უფრო გრძელები არიან, ვიდრე ციყვები.
რადგან პონიები უფრო გრძელები არიან, ღობის გასაზომად უფრო ცოტა იქნება საჭირო.

სავარჯიშო ამოცანა 1

ეს არის მართკუთხედი.
მოდით, ქვემოთ ნაჩვენები ლურჯი ხაზი\blueD{\text{ლურჯი ხაზი}}, გავზომოთ მართკუთხედებითაც და სანტიმეტრებიანი სახაზავითაც:
ხაზის სიგრძეა
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 66
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.750.75
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/53/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/47/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/41\ 3/4
მართკუთხედი.

ხაზის სიგრძეა
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 66
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.750.75
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/53/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/47/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/41\ 3/4
სანტიმეტრი.

ხაზის სიგრძე 1212 მართკუთხედია.
ხაზის სიგრძე 66 სანტიმეტრია
შესაბამისად, მართკუთხედის სიგანე _____ , ვიდრე ერთი სანტიმეტრი.
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

ესე იგი, ხაზის გასაზომად, საჭიროა უფრო _____ მართკუთხედი, ვიდრე სანტიმეტრი.
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

თითოეული მართკუთხედის სიგანე უფრო მოკლეა, ვიდრე ერთი სანტიმეტრი.
ესე იგი, ხაზის გასაზომად საჭიროა უფრო მეტი მართკუთხედი, ვიდრე სანტიმეტრი.

სავარჯიშო ამოცანა 2

გაზომეთ მწვანე ხაზი\greenD{\text{მწვანე ხაზი}} სანტიმეტრებიანი სახაზავის გამოყენებით.
ხაზის სიგრძეა
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 66
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/53/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/47/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/41\ 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.750.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi12\ \text{pi} ან 2/3 pi2/3\ \text{pi}
სანტიმეტრი.

ახლა გაზომეთ მწვანე ხაზი\greenD{\text{მწვანე ხაზი}} დუიმებიანი სახაზავის გამოყენებით.
ხაზის სიგრძეა
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 66
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/53/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/47/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/41\ 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.750.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi12\ \text{pi} ან 2/3 pi2/3\ \text{pi}
დუიმი.

ხაზის გასაზომად საჭიროა უფრო _____ სანტიმეტრი, ვიდრე დუიმი.
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

ესე იგი, სანტიმეტრი არის _____, ვიდრე დუიმი.
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

ხაზის გასაზომად დუიმებზე უფრო მეტი სანტიმეტრებია საჭირო.
ესე იგი, ერთი სანტიმეტრი უფრო მოკლეა, ვიდრე ერთი დუიმი.

გამოწვევის კითხვა

რაჯი საწერი მაგიდის სიმაღლეს თავისი ფანქრით ზომავს. ის ნახავს, რომ საწერი მაგიდის სიმაღლე 88 ფანქრის ტოლია. ლინი იმავე საწერ მაგიდას თავისი კალმით ზომავს. ასე საწერი მაგიდის სიმაღლე 99 კალმის ტოლია.
რომელი უფრო გრძელია?
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

რადგან საწერი მაგიდის გასაზომგად უფრო ნაკლები ფანქარი გვჭირდება, ვიდრე კალამი, გამოდის, რომ რაჯის ფანქარი უფრო გრძელია.