ძირითადი მასალა
შეიტყვეთ ორცვლადიანი წრფივი განტოლებების დახრილობა-კვეთის ფორმის შესახებ და ისწავლეთ, თუ როგორ უნდა გამოთვალოთ წრფის დახრის კოეფიციენტი და y-ღერძთან გადაკვეთის წერტილი.

დახრილობა-გადაკვეთის ფორმა