ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ წრფეების, მონაკვეთებისა და სხივების საფუძვლები.   ამოვიცნოთ და დავხაზოთ წრფეები, მონაკვეთები და სხივები ამოცანებში.  
დავალაგოთ: