ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ წრის ფართობის საფუძვლები და ვივარჯიშოთ ამოცანების ამოხსნაში.
დავალაგოთ: