ძირითადი მასალა

რიცხვის წილადისა და ათწილადის სახით ჩაწერა

ათწილადების წილადებად ჩაწერა