ძირითადი მასალა

წრეწირის სტანდარტული განტოლებიდან გამომდინარე თვისებები