ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:9:00

განტოლებათა ტოლფასი სისტემები და შეკრების მეთოდი