მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:52

დამუშავებული მაგალითი: რეკურსიული ფორმულის გამოყენება არითმეტიკული პროგრესიისთვის