ძირითადი მასალა

მრავალცვლადიანი კალკულუსი

დაწყება
მრავალცვლადიანი ფუნქციების ვიზუალიზაცია (სტატიები)

მრავალცვლადიან ფუნქიებზე ფიქრისას მათ აღსაქმელად გადამწყვეტია თავში გარკვეული სურათის ქონა. მრავალ განზომილებაში ფუნქციათა ვიზუალიზაციის გზები არის გრაფიკები, კონტურული რუკები, პარამეტრული ფუნქციები, ვექტორული ველები და გარადაქმნები.