ძირითადი მასალა

გრინის, სტოკისა და დივერგენციის თეორემები.

ამ თემის შესახებ

აქ ჩვენ გავივლით კალკულუსის ძირითადი თეორემის მრავალ განზომილებაში განზოგადების ოთხ სხვადასხვა გზას. გრინის თეორემა და 2D დივერგენციის თეორემა აკეთებენ ამას ორი განზომილებისთვის, შემდეგ ჩვენ მას განვსაზღვრავთ სამ განზომილებაში სტოკისა და (3D) დივერგენციის მეშვეობით.